Hem nyheter gården intresseförening kontakt
Kontaktinformation Styrelsen Stadgar Protokoll

STADGAR FÖR LINGARÖ INTRESSEFÖRENING.

ÄNDAMÅL

Föreningen, vars namn är Lingarö Intresseförening, har till uppgift att verka för bygemenskap och aktiviteter. Därutöver äger och förvaltar föreningen Lingarögården samt Bagarstugan.

FÖRENINGENS SÄTE

Styrelsen för Lingarö Intresseförening har sitt säte i Hudiksvalls kommun.

MEDLEMSKAP

Medlemskapet är avhängigt boende utmed Lingarövägen och Gackerövägen med tillhörande småvägar. Medlemskapet är bundet till hushållet. Etableras nya hushåll i byn ska dessa erbjudas inträde.

MEDLEMSAVGIFT

Den årliga medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

FÖRENINGSMÖTEN

Föreningens årsmöte skall hållas under första halvåret.

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE

Vid årsmöte ska förekomma:

   1. Val av

       a. mötesordförande

       b. sekreterare

       c. två protokolljusterare, tillika rösträknare

   2. Fastställande av dagordning

   3. Föredragning av

       a. styrelsens verksamhetsberättelse

       b. revisorernas berättelse

   4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

   5. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar

       a. styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

       b. övriga förslag från styrelsen

       c. förslag från medlemmar

   6. Fastställande av medlemsavgift och budget

  

   7. Val av styrelse för 2 år

a.     val av ordförande

b.     val av kassör

c.     val av sekreterare

d.     val av övriga styrelseledamöter  

e.     val av suppleanter

   8. Val av två revisorer

   9. Val av ledamöter till valberedningen

   10.Övriga frågor

RÖSTRÄTT,VALBARHET m.m.

Rösträtt på föreningens möten har varje medlemshushåll med en röst. Omröstningen sker öppet. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet. Yttrande och förslagsrätt har övriga till mötet kallade eller inbjudna.

VALBEREDNING

Valberedningen föreslår styrelse för nästa verksamhetsår.

STYRELSE

Föreningens styrelse består av ordförande samt 6 ledamöter,varav 2 suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av 2 år.

KONSTITUERING

Kassören och ordföranden tecknar firman var för sig.

UPPGIFTER

Styrelsens uppgifter är:

       att informera medlemmarna om föreningens verksamhet

       att samordna och ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen

       att verka för utbyte av erfarenheter dem emellan

SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder då den finner det nödvändigt samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer, jämte suppleanter för dem. Revisorerna ska erhålla styrelsens redovisning senast två veckor före årsmötet. Verksamhetsåret löper från och med 1/1 t o m 31/12.

STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett ska vara årsmöte. Mellan de både mötena ska minst två månader förflyta.

UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som för stadgeändring (se ovan). För giltighet av beslut om upplösning krävs dock 3/4 majoritet vid vardera mötet. En förvaltare utses på upplösningsmötet.